ക്വട്ടേഷൻ / ലേലപരസ്യം മാറ്റി വച്ചത് സംബന്ധിച്ച്

കിർടാഡ്‌സ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്‌സ് പരിസരത്തെ ഫലവൃക്ഷങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു വർഷത്തെ കാലയളവിൽ ലഭ്യമാകുന്ന യോഗ്യമായ കായ്ഫലങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം 2022 മാർച്ച് 3 ന് ആഫീസ് പരിസരത്ത് വെച്ച് പരസ്യമായി ലേലം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിക്കുന്നു.

 

 

 

Click Here to view details

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Skip to content